Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

KONEX MEDIK, spol. s r.o.,

Vozárova 3843/1A, 040 17 Košice - mestská časť Barca, IČO: 31 713 343

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Dolu podpísaný/-á Meno a priezvisko: ....................................................................................................................... 

Bydlisko: 

...................................................................................................................................... 

týmto odvolávam svoj súhlas, ktorý som poskytol/a KONEX MEDIK, spol. s r.o.,

Vozárova 3843/1A, 040 17 Košice - mestská časť Barca, IČO: 31 713 343, na spracúvanie mojich osobných údajov na nasledovný účel:

.............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

Beriem na vedomie, že odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania mojich osobných údajov prevádzkovateľom pred týmto odvolaním. 

V .........................., dňa .................... 

...........................................

Podpis dotknutej osoby