Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

 

Úvodné ustanovenia

1. 1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť KONEX MEDIK, spol. s r.o., so sídlom Vozárová 1/A, 04012 Košice; IČO: 31713343, zapísaná v OR OS Košice I pod spisovou značkou Sro, odd. Sro vl.:6680/V ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „KONEX MEDIK“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „kupujúci“).

1. 2. Súčasťou týchto VOP je Reklamačný poriadok.

2. 1. Kupujúcim je podnikateľ.

Podnikateľom sa rozumie:

-osoba zapísaná v obchodnom registri,

-osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

-osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

-osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov."

Zákon o liekoch: zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška MZSR: Vyhláška č. 82/2012 o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov.

3. 1. Prevádzková doba spoločnosti Konex Medik je každý pracovný deň od 8:00 do 16:00

Obmedzenie dodávaného tovaru

1. 1. V ponuke spoločnosti Konex Medik sa nachádzajú aj lieky a zdravotnícke pomôcky určené výhradne pre odborné použitie. Vzhľadom k tomu si predávajúci vyhradzuje právo skontrolovať oprávnenosť kupujúceho na zaobchádzanie s týmto tovarom. Podľa toho či a aké povolenie kupujúci má, zaraďuje predávajúci zákazníkov do tried s obmedzením resp. povolením nákupu jednotlivých druhov tovaru.

1. 2. Kupujúcemu zaradenému do tejto triedy je ZAKÁZANÉ dodávať LIEKY s výnimkou liekov obsahujúcich liečivá uvedené v Prílohe č. 1 k vyhláške č. 82/2012 Z. z., a tlačivá uvedené v zákone 362/2011 Z. z., § 120, ods. 19.

Kúpna zmluva

1. 1. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká učinením objednávky tovaru kupujúcim predávajúcemu a to:

a) telefonicky na čísle +421 55 7983680-9,

b) zaslaním e-mailu,

c) odoslaním objednávky cez internetový portál www.konexmedik.sk,

d) objednaním tovaru cez obchodného zástupcu,

e) priamo v sídle KONEX MEDIK.

1. 2. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, alebo údajov potrebných k jej úspešnému vybaveniu, pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

1. 3. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy si hradí kupujúci sám.

1. 4. Ak sú kupujúcim objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

1. 5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo z VOP.

1. 6. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia.

Objednávka tovaru

1. 1. Kupujúci má možnosť si zvoliť spôsob učinenia objednávky.

1. 2. Predávajúci po prijatí objednávky overí úplnosť údajov a v prípade ich neúplnosti kontaktuje kupujúceho pre upresnenie alebo potvrdenie. Ak nie je možné kupujúceho kontaktovať z dôvodu neuvedenia kontaktných údajov, takáto objednávka nebude predávajúcim prijatá.

1. 3. V ponuke spoločnosti Konex Medik sa nachádzajú aj lieky a zdravotnícke pomôcky určené výhradne pre odborné použitie. Vzhľadom k tomu si predávajúci vyhradzuje právo skontrolovať oprávnenosť kupujúceho na zaobchádzanie s týmto tovarom a v prípade, ak kupujúci nemá toto oprávnenie, takýto tovar z objednávky odstrániť. O tejto skutočnosti bude kupujúci informovaný.

2. 1. Predávajúci zverejňuje VOP na internetovej stránke www.konexmedik.eu.

2. 2. Kupujúci učinením objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s týmito VOP súhlasí.

3. 1. Predávajúci ponúka na predaj tovar aj prostredníctvom internetového portálu www.konexmedik.eu. Ku každému tovaru predávajúci zverejňuje jeho názov, špecifikáciu, cenu a fotografiu, resp. obrázok.

3. 2. Fotografia resp. obrázok sa môže od skutočného produktu mierne líšiť. Rozhodujúci je názov a špecifikácia produktu.

3. 3. Kupujúci má povinnosť pred alebo počas učinenia objednávky overiť či produkt, ktorý objednáva je skutočne ten o ktorý má záujem. Za takto vzniknuté rozdiely predávajúci nenesie zodpovednosť.

Kúpna cena a platobné podmienky

1. 1. Ceny sú konečné a obsahujú aktuálne platnú daň z pridanej hodnoty.

1. 2. Predávajúci štandardne zasiela objednaný tovar kuriérom s priloženou faktúrou. Novým zákazníkom, pri prvej objednávke, predávajúci zasiela zálohovú faktúru a tovar až po jej zaplatení.

1. 3. Predajca poskytuje kupujúcemu splatnosť faktúry 14 dní. Kupujúci je povinný pri platbe používať variabilný symbol uvedený na faktúre.

1. 4. V prípade, že si kupujúci želá uhradiť kúpnu cenu inak, alebo zmeniť spôsob prevzatia tovaru, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu spolu s objednávkou.

2. 1. V prípade zasielania tovaru na adresu zvolenú kupujúcim je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

2. 2. Náklady spojené s balením a dodaním tovaru účtuje predajca na základe váhy tovaru nasledovne:

0-5kg       3,54 EUR bez DPH

5-10kg     4,69 EUR bez DPH

10-20kg   5,47 EUR bez DPH

20-30kg   6,51 EUR bez DPH

2. 3. Náklady na dopravu nábytku a iného nadmerného tovaru účtuje predávajúci podľa celkovej veľkosti tovaru a vzdialenosti doručovania.

2. 4. Pri objednávke v hodnote nad 500€ bez DPH sa náklady spojené s balením a dodaním tovaru neúčtujú. Toto neplatí pre objednávky nábytku alebo iného nadrozmerného tovaru.

3. 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) bezhotovostne prevodom na bankový účet uvedený na faktúre, alebo zálohovej faktúre;

b) v hotovosti v prevádzke predávajúceho, v prípade priameho nákupu na prevádzke;

c) dobierkou pri prevzatí tovaru.

3. 2. Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny ostáva všetok tovar majetkom predávajúceho.

3. 3. V prípade, ak má kupujúci voči predávajúcemu záväzky, ktoré sú neuhradené po lehote splatnosti viac ako 30 dní, je predávajúci oprávnený, nie však povinný, vybaviť akúkoľvek ďalšiu objednávku kupujúceho až potom, ako mu budú takéto záväzky kupujúceho uhradené.

Dodanie tovaru

1. 1. Ak je tovar na sklade, predávajúci odosiela objednávky do 2 pracovných dní od prijatia. V prípade, že tovar nie je na sklade, dodacia doba závisí od druhu tovaru. O dodacej dobe je kupujúci vždy informovaný.

1. 2. V prípade platby zálohovou faktúrou sa tovar odosiela do 2 pracovných dní po obdržaní platby, ak je na sklade.

1. 3. Dodacie doby nie sú záväzné. Nedodržanie dodacej doby nie je dôvodom zrušenia objednávky.

2. 1. Pri doručovaní nábytku alebo iného nadrozmerného tovaru prepravca nemá povinnosť pomáhať s umiestnením tovaru alebo s jeho vynášaním na poschodia.

2. 2. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri doručovaní a dodaní tovaru, najmä uviesť úplnú a správnu adresu a byť k dispozícii na prevzatie zásielky.

2. 3. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať správnosť a neporušenosť zásielky. Zjavné vady vydávaného tovaru je kupujúci povinný reklamovať bezodkladne po prevzatí tovaru, najneskôr však do 3 pracovných dní.

Záruka a nároky z vád

1. 1. Záručná doba na vady dodaného tovaru začína plynúť od momentu odovzdania tovaru kupujúcemu. Ak nie je stanovená dlhšia záručná doba, je záručná doba na dodaný tovar 24 mesiacov.

1. 2. Uplynutím záručnej doby zaniká kupujúcemu nárok na uplatnenie reklamácie a to aj na vady zistené pred uplynutím záručnej doby, na ktoré kupujúci neuplatnil reklamáciu.

1. 3. Záručným listom je faktúra, resp. dodací list.

1. 4. Servis zabezpečuje alebo sprostredkuje predávajúci.

2. 1. Na vady tovaru, o ktorých bol kupujúci dopredu informovaný a s ktorými súhlasil nemôže kupujúci uplatňovať reklamáciu.

2. 2. V prípade výmeny nesprávne zaslaného tovaru, alebo vrátenia tovaru zaslaním predávajúcemu, je kupujúci povinný vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Rovnako je kupujúci povinný zabezpečiť, aby sa tovar pri preprave nepoškodil. Konex Medik odporúča použiť balenie, v ktorom bol tovar kupujúcemu doručený.

2. 3. V prípade ak kupujúci poruší bod 2 má predávajúci právo zamietnuť reklamáciu, alebo požadovať od kupujúceho náhradu škody.

2. 4. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť reklamácie odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

3. 1. Predávajúci nie je zodpovedný za škody vzniknuté oneskoreným dodaním tovaru alebo neodborným použitím, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie. Za škody vzniknuté počas dopravy zodpovedá dopravca.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

1. 1. Práva kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy upravuje Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Z. z.)

1. 2. Kupujúci oznámi predávajúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy v rámci lehoty podľa bodu 1.

2. 1. Tovar by mal kupujúci vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

2. 2. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

2. 3. Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

2. 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

2. 5. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Ochrana osobných údajov

1. 1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim.

1. 2. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov.

2. 1. V súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Vás informujeme nasledovne:

 1. identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: KONEX MEDIK, spol. s r.o., Vozárová 1/A, Košice, IČO: 317 133 43; tel.: 055 7983680-9, email: konexmedik@konex.sk
 2. účel spracúvania osobných údajov:
 1. príjemca osobných údajov v prípade zasielania tovaru na Vami určenú adresu:
  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.; Budča 1039, 962 33 Budča; IČO: 36624942
  • Direct Parcel Distribution SK s.r.o.; Technická 7, 821 04 Bratislava; IČO: 35834498
  • TOPTRANS EU, a.s.; Na Priehon 50, 949 01 Nitra; IČO: 36703923
 2. osobné údaje sa do tretej krajiny neprenášajú
 3. doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov
 4. Máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
 5. Máte právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona č. 18/2018 Z. z.
 6. poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie kúpno-predajnej zmluvy; poskytnutie osobných údajov nie je povinné, neposkytnutie však môže viesť k neuzavretiu zmluvy,
 7. nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie.

Záverečné ustanovenia

1. 1. Tieto VOP sú platné a účinné dňom 1. 3. 2024.

1. 2. Predávajúci je oprávnený tieto VOP jednostranne kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením nových VOP na webovej stránke www.konexmedik.sk

2. 1. Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa vo veciach neupravených týmito VOP riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom, Zákonom o liekoch a Vyhláškou MZ SR.