Reklamačný poriadok

Úvodné ustanovenia

1. 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovar zakúpený od spoločnosti Konex Medik a tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok.

1. 2. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.

1. 3. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

 

Zodpovednosť za vady

1. 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. 

1. 2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

2. 1. Za vadu nemožno považovať prirodzené opotrebovanie tovaru.

2. 2. V prípade poskytnutia zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

2. 3. Kupujúci nie je oprávnený od predávajúceho požadovať spätné prijatie tovaru a vrátenie kúpnej ceny z dôvodu jeho nepotrebnosti.

 

Záruka

1. 1. Ak nie je stanovená dlhšia záručná doba, je záručná doba na dodaný tovar 24 mesiacov a začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim.

1. 2. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

1. 3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

1. 4. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

2. 1. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

a) mechanickým poškodením tovaru,

b) elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,

c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú tým, ktoré sú priamo predajcom alebo výrobcom určené,

d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

e) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,

f) prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,

g) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom, ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,

h) tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,

i) použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté.

3. 1. Ak je predmetom kúpy spotrebný materiál alebo ak je tento materiál súčasťou zakúpeného tovaru, použije sa životnosť (exspirácia) miesto záruky za akosť. K úspešnému uplatneniu reklamácie je nutné dodržať všetky uvedené podmienky.

3. 2. Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadnuť k tomu, že záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým používaním veci ani na zmenu vlastností tovaru spôsobenú jeho preexspirovaním.

 

Záručné podmienky

1. 1. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať správnosť a neporušenosť zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice).

1. 2. Chýbajúci tovar, alebo tovar, ktorý nesúhlasí s objednávkou alebo faktúrou, je potrebné reklamovať bezodkladne po prevzatí tovaru, najneskôr však do 3 pracovných dní.

1. 3. Funkčnú vadu tovaru, na ktorú sa vzťahuje záruka je potrebné reklamovať bezodkladne po jej zistení.

2. 1. Pokiaľ kupujúci prevezme zásielku, ktorá je neúplná alebo poškodená, je potrebné spísať s dopravcom škodový protokol a jeho kópiu bezodkladne zaslať predávajúcemu.

2. 2. V prípade výmeny nesprávne zaslaného tovaru, alebo vrátenia tovaru zaslaním predávajúcemu, je kupujúci povinný vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Rovnako je kupujúci povinný zabezpečiť, aby sa tovar pri preprave nepoškodil. Konex Medik odporúča použiť balenie, v ktorom bol tovar kupujúcemu doručený.

2. 3. V prípade ak kupujúci poruší bod 2 má predávajúci právo zamietnuť reklamáciu, alebo požadovať od kupujúceho náhradu škody.

 

Postup pri uplatnení reklamácie

1. 1. Kupujúci môže oznámiť predávajúcemu uplatnenie reklamácie akýmkoľvek spôsobom (písomne, telefonicky, osobne v sídle spoločnosti). Pre lepšiu komunikáciu a jej dohľadateľnosť však predávajúci odporúča oznamovať uplatňovanie reklamácie písomne e-mailom.

1. 2. Kupujúci v reklamácii uvedie názov a typ reklamovaného produktu, ak je to potrebné a možné aj šaržu alebo sériové číslo, podrobný popis vady, spôsob akým chce reklamáciu riešiť a svoje kontaktné údaje (meno, tel. číslo, e-mail, prípadne adresu).

1. 3. V prípade, že nie je možné riešiť reklamáciu spôsobom, aký požaduje kupujúci, predávajúci sa dohodne s kupujúcim na inom spôsobe.

2. 1. Odstrániteľnú vadu predávajúci bezodkladne odstráni, zabezpečí jej odstránenie u výrobcu alebo vymení tovar za nový, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

2. 2. Kupujúci má právo požadovať miesto odstránenia vady výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

2. 3. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, väčší počet vád, alebo opätovný výskyt vady po oprave, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

2. 4. Pri výskyte vady, ktorá ale nebráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na zľavu z kúpnej ceny.

3. 1. O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Záverečné ustanovenia

1. 1. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 11. 3. 2024.

1. 2.  Predávajúci je oprávnený kedykoľvek tento Reklamačný poriadok meniť a dopĺňať. Zmeny a doplnenia Reklamačného poriadku sú účinné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke www.konexmedik.eu.

2. 1. Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim neupravený týmto Reklamačným poriadkom alebo VOP sa riadi podľa príslušných právnych predpisov. Jedná sa obzvlášť o vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľ.