Uricult 10 testov

Uricult Trio je kultivačná metóda dip slide pre diagnostikovanie infekcií močových ciest (IMC) pomocou preukázania a detekcie predpokladaných mikroorganizmov v moči. Test je možné vykonávať priamo na pracovisku a doštičky je možné použiť ako praktické transportné médium pre vzorky určené na kultiváciu.

Typy:
Quikread testy
Močové testy
Cena bez DPH: 8.11 €
Cena vrátane DPH: 9.73 €

Testy Uricult sú k dispozícii v troch rôznych jednoducho použiteľných verziách.

 • Uricult dip slide systém je založený na dvoch agarových médiách. CLED agar je určený na stanovenie celkového počtu baktérií vo vzorkách moču a selektívny MacConkeyho agar podporuje rast gramnegatívnych baktérií.

 • Uricult Plus dip slide systém je založený na troch agarových médiách. Okrem agaru CLED a MacConkeyho agaru obsahuje test Uricult Plus tiež selektívne enterokokové médium určené špecificky na detekciu enterokokov.

 • Uricult Trio dip slide systém je založený na troch agarových médiách. Okrem agaru CLED a MacConkeyho agaru obsahuje test Uricult Trio tiež selektívne médium pre E. coli určené špecificky na detekciu gramnegatívnych mikroorganizmov produkujúcich β-glukuronidázu. Najčastejším pôvodcom infekcií močových ciest patriacim do tejto skupiny je druh Escherichia coli.

Testy Uricult prinášajú nasledujúce výhody

 • Jednoduché testovanie priamo na pracovisku: Ponorenie – inkubácia – vyhodnotenie

 • Pohodlný spôsob prepravy vzoriek moču: Inokulovaný test možno vložiť naspäť do skúmavky a odoslať do laboratória

 • Jednoduché a vhodné testovanie UTI pre každého - vhodný i pre zdravotníckych pracovníkov bez laboratórnych skúseností

 • Rýchle výsledky za 16–24 hodín pre viac informácií o klinickom stave

 • Doba použiteľnosti šesť mesiacov pri izbovej teplote

Výsledky testov by nikdy nemali byť použité samostatne bez úplného klinického hodnotenia.

Použitie Na diagnostické použitie in vitro
Metóda

Kultivácia

Typ vzorky Moč
Doba potrebná na získanie výsledkov 16 - 24 hodín
Odčítanie výsledkov Vizuálne
Skladovanie 7 - 25 °C
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný

Inkubátor, ktorý udrží teplotu +36 ± 2 °C

Poznámka Skladujte na mieste chránenom pred prievanom a výkyvmi teplôt. Nesmie zmrznúť.
Krajina pôvodu Fínsko
Registrovaná ochranná známka Uricult je registrovaná ochranná známka spoločnosti Aidian Oy
 • Infekcia močových ciest (UTI) je jednou z najbežnejších infekcií spôsobovaných baktériami1. Je dôležité adekvátne overiť a liečiť UTI, pretože neliečené UTI môžu viesť k poškodeniu obličiek. Bakteriálna kultivácia správne odobratej a spracovanej vzorky moču môže poskytnúť presnú diagnózu. Avšak, transport vzoriek moču z miesta odberu do laboratória môže spôsobiť chyby vo výsledkoch, pretože v prípade nesprávne transportovaných vzoriek sa môžu baktérie množiť2.

 • Testy Uricult sú dipslidy určené na kultiváciu vzoriek moču. Plastové doštičky sú z obidvoch strán potiahnuté vrstvou agaru. Konkrétne ide o dve alebo tri médiá v závislosti na druhu testu. Doštičky možno ponoriť do moču alebo možno moč naliať na doštičku. Potom sa inokulovaná doštička vloží späť do plastového obalu, kde bude pripravená na inkubáciu alebo na transport. Po inkubácii sa prítomnosť baktérií prejaví ako kolónie rastúce na povrchu agaru. Pretože kolónia je výsledkom multiplikácie jednej bakteriálnej bunky, počet kolónií indikuje koncentráciu jednotiek, ktoré tvoria kolóniu (CFU/ml) v danej vzorke moču.

 • Pôvodné zelené CLED médium je určené na zistenie celkových počtov kolónií - hustota kolónií sa porovnáva s modelovou tabuľkou. Na základe vzhľadu baktérií na agare CLED ich možno rozdeliť na baktérie laktózu fermentujúce a laktózu nefermentujúce. Počet gramnegatívnych baktérií sa dá u všetkých testov Uricult zistiť z pôvodne hnedočerveného selektívneho MacConkeyho agaru.

 • Pri teste Uricult Plus je bezfarebné médium selektívne pre enterokoky. Pomáha rozlišovať enterokoky, ktoré na médiu rastú v rôznych odtieňoch červené. Na tomto médiu môžu v malých kolóniách rásť tiež streptokoky skupiny B.

 • Pri teste Uricult Trio je bezfarebné chromogénne médium E. coli selektívne pre organizmy produkujúce β-glukuronidázu. Na tomto médiu rastie najmä E. coli v rôznych odtieňoch hnedej alebo šedej. Vďaka tejto kombinácii troch rôznych médií je Uricult Trio vysoko spoľahlivým nástrojom na identifikáciu E. coli priamo v primárnych kultúrach moču3.

 • Prevládajúcou uropatogénnou gramnegatívnou baktériou, ktorá spôsobuje 80 % nekomplikovaných prípadov UTI, je E. coli4. Ďalšími baktériami, ktoré bežne spôsobujú UTI sú Staphylococcus saprophyticus (10-15 %), Klebsiella, Enterobacter Proteus species.

 

Literatúra:

 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Urinary tract infection, Available at: https://www.cdc.gov/getsmart/community/for-patients/common-illnesses/uti.html. Published 2015. Accessed 4 July 2017.
 2. Eisinger SW, Schwartz M, Dam L, Riedel S.Evaluation of the BD Vacutainer Plus Urine C&S preservative tubes compared with nonpreservative urine samples stored at 4°C and room temperature. Am J Clin Pathol 2013;140:306-313.
 3. Larinkari U, Rautio M. Evaluation of a new dipslide with a selective medium for the rapid detection of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 1995; 14: 606-609.
 4. Ronald A. The etiology of urinary tract infection: traditional and emerging pathogens. Dis Mon 2003; 49: 71-82.

Horná časť kultivačného média Uricult sa zmenšila približne o 1,5 mm. Je ešte použiteľné?

Testy môžete stále používať, ak sa médium nezmenšilo viac ako je uvedené v otázke.

Dostal som skúmavky Uricult, kde je jedno médium oddelené od doštičky. Prečo sa médium oddeľuje od doštičky?

K uvoľneniu agaru môže dôjsť, ak sa s krabicami nezaobchádza opatrne alebo ak spadli na zem. Uvoľnenie agaru môže byť spôsobené aj zmrazením. Ak bol agar zmrazený, bude mať typicky "pomarančový" povrch. Aj keď je pravdepodobnejšie, že k zmrznutiu dôjde počas prepravy v zime, môže k nemu dôjsť aj v lete. Pri skladovaní príliš blízko chladiacich systémov alebo v príliš studenej chladničke by mohol agar zmrznúť.

Pri otvorení sady Uricult som si všimol, že médiá sú vyschnuté s prasklinami na povrchu a niektoré kontaminované. Prečo k tomu došlo?

Vyššie uvedený popis (suchý a popraskaný povrch) výrazne naznačuje, že dipslidy boli zmrazené, či už počas prepravy alebo pri skladovaní. Zaznamenanie kontaminovaných doštičiek v rovnakom balení môže byť tiež známkou zmrznutia, pretože zmrznutý povrch zmatnie a môže vypadať, ako by bol silne kolonizovaný. Ak si všimnete oddelené kolónie, je to pravdepodobne spôsobené skutočnou kontamináciou. Kontaminácii nemožno úplne zabrániť kvôli aseptickému, ale nie sterilnému výrobnému procesu. Aby sme zabránili zabaleniu akýchkoľvek kontaminovaných dipslidov do súprav, vykonávame pred balením vizuálnu kontrolu. V prípade kontaminácie vždy kontrolujeme naše skladové zásoby, aby sme zistili, či sa nevyskytuje podobný problém.

Aké sú výhody sád Uricult Plus a Uricult Trio?

Uricult Plus a Trio obsahujú okrem agarov CLED a MacConkey tiež selektívne agary, ktoré uľahčujú predbežnú identifikáciu baktérií. Uricult Trio obsahuje chromogénne médium, ktoré umožňuje E. coli, najčastejšej príčine UTI v primárnej starostlivosti, rast v hnedých kolóniách. Pri Uriculte Plus rastú enterokoky na selektívnom enterokokovom médiu ako červené kolónie, čo uľahčuje interpretáciu výsledkov.

Prečo má Uricult Plus samostatné médium pre enterokoky, keď enterokoky tiež rastú na médiu MacConkey? Existujú špeciálne kmene enterokokov, ktoré rastú iba na médiu pre enterokoky a ktoré nerastú na médiu MacConkey?

MacConkey agar nie je určený na podporu rastu enterokokov, aj keď na ňom môžu rásť v určených kolóniách. Význam agaru pre enterokoky spočíva v tom, že je selektívny a enterokoky na ňom môžu rásť v červených kolóniách. Zároveň jeho selektivita zabraňuje rastu väčšiny ostatných baktérií, aj keď na ňom môžu rásť niektoré kmene Strep B a ďalšie baktérie odolné voči antibiotikám. Preto by mala byť sledovaná aj morfológia kolónií.

Dnes som dostal balenie Uricultu a všetky skúmavky majú vo vnútri ružovú tekutinu a na stene skúmavky je množstvo malých bubliniek tekutiny. Je to normálne?

Uricult obsahuje v agare veľa vody. Ak dôjde ku kolísaniu teploty alebo prievanu, môže dôjsť k odparovaniu vody. To sa dá vidieť ako kvapalina v skúmavke a tiež malé kvapky na stenách skúmavky. Farba kvapaliny je výsledkom farby agaru. Je to normálny jav a nemal by mať vplyv na použitie Uricultu, ak nedošlo k vysušeniu agaru.

Uricult má na sebe dve médiá, ktoré to sú a prečo sa používajú?

Uricult má CLED médium na jednej strane a médium MacConkey na druhej strane. Všetky baktérie by mali byť schopné rásť na zelenom CLED médiu, ktoré je určené pre odhad celkového počtu baktérií. Baktérie fermentujúce laktózu porastú v žltých kolóniách a tiež zmenia farbu média zo zelenej na žltú. Baktérie nefermentujúce laktózu rastú na médiu CLED ako bezfarebné kolónie. Gram-negatívne baktérie rastú hlavne na hnedom MacConkeyho médiu, aj keď tam môžu rásť aj niektoré gram-pozitívne baktérie. Na tomto médiu rastú baktérie fermentujúce laktózu v červených kolóniách, zatiaľ čo baktérie nefermentujúce laktózu rastú ako bezfarebné kolónie.

Možno Uricult skladovať pri 15 - 25 °C alebo pri 2 - 8 °C? Aké sú limity odchýlky? Ako dlho môže zostať mimo tohto rozsahu? Môže sa zmraziť?

Najlepšia skladovacia teplota pre Uricult je 7 – 25 °C. Produkty nesmú byť zmrazené. Osobitnú pozornosť treba venovať tomu, aby sa zabránilo prievanu a teplotným výkyvom, ktoré môžu spôsobovať vysušenie agaru, a tým skrátenie doby použiteľnosti.

Súpravy Uricult Plus boli náhodne uchovávané v chladničke pri teplote 2 – 8 °C po dobu jedného až dvoch týždňov. Dajú sa skúmavky ešte používať? Je možné vizuálne zistiť, či ich možno ešte použiť?

S najväčšou pravdepodobnosťou je možné dipslidy Uricult použiť, ale je potrebné skontrolovať nasledujúce: Ak je na dne skúmavky veľa tekutiny alebo ak sa agar zmenšil o viac ako 1,5 mm, pravdepodobne došlo k vyschnutiu média a už nie je použiteľné. Rýchle vysychanie v chladničke je spôsobené prievanom a teplotnými výkyvmi pri otváraní a zatváraní dverí chladničky. Navyše by sa doštičky nemali používať, ak je povrch agaru viac popraskaný ako rovný a hladký. V tomto prípade je možné, že doštičky zmrzli. Chladenie chladničky má byť dostatočne výkonné, aby vychladilo celú chladničku. Médium na doštičke Uricult sa skladá prevažne z vody. Preto môžu ľahko zmrznúť, pokiaľ sú skladované príliš blízko chladenia.

Príbuzné produkty