QuikRead GO CRP+Hb s kapilárami, súprava 50 testov

QuikRead go CRP+Hb je rýchly diagnostický test určený na kvantitatívne stanovenie koncentrácie C-reaktívneho proteínu (CRP) a hemoglobínu (Hb) z jednej vzorky krvi pomocou prístroja QuikRead go. Systém QuikRead go je navrhnutý na použitie hlavne v primárnej zdravotnej starostlivosti.

Typy:
Quikread testy
Cena bez DPH: 129.00 €
Cena vrátane DPH: 141.90 €

Presné meranie C-reaktívneho proteínu (CRP) môže mať v liečbe pacienta s príznakmi infekcie zásadný význam. Test QuikRead go CRP+Hb pomáha zistiť, pre ktorých pacientov sú antibiotiká prospešné a je cenný pri monitorovaní úspešnosti liečby. Jednoducho použiteľný test QuikRead go CRP+Hb možno použiť priamo u pacienta a poskytuje okamžitý výsledok CRP a hemoglobínu.

Meranie hemoglobínu poskytuje dôležité informácie o stave pacienta v zdravotníckych zariadeniach akútnej i primárnej starostlivosti. K zmenám koncentrácie hemoglobínu dochádza pri zmenách u niektorých klinických stavov, a preto je meranie hemoglobínu jedným z najčastejšie používaných diagnostických testov.

QuikRead go CRP+Hb je účinný nástroj pre point of care pracovisko, ktorý pomáha zdravotníckym pracovníkom v rozhodovaní o liečbe.

QuikRead go CRP+Hb poskytuje spoľahlivé a rýchle výsledky

Jedna rýchla analýza – dva výsledky

 • Jedna analýza vám poskytne hladinu CRP aj hemoglobínu
 • Doba analýzy oboch parametrov 2 minúty
 • Vykonáva sa zo vzorky kapilárnej krvi. Možno použiť aj venóznu krv, plazmu alebo sérum.
 • Meranie CRP v rozmedzí 5-200 mg/l a hemoglobínu v rozmedzí 50-245 g/l
 • Poskytuje viac informácií pre rozhodovanie o liečbe

Komfortné pre pacientov

 • Jeden odber vzorky minimalizuje diskomfort pacienta

Jednoduché použitie

 • Nevyžaduje žiadne manuálne kroky
 • Automatická korekcia hematokritu pre výsledky CRP

Multianalytický point of care systém QuikRead go

 • Prenosný prístroj a plne automatický postup testovania
 • Obojsmerne prepojiteľný s väčšinou systémov HIS a LIS

Výsledky testu by nikdy nemali byť používané samostatne bez úplného klinického hodnotenia.

Dostupné produkty 140068 QuikRead go CRP+Hb, 50 testov
Použitie Na diagnostické použitie in vitro
Metóda

Imunoturbidimetria a fotometria

Typ vzorky CRP: plná krv, sérum, plazma

Hb: plná krv

Informácie o prístroji

Prístroj QuikRead go

Doba potrebná na stanovenie výsledku 2 minúty
Čítanie výsledku Údaje uvádzané prístrojom
Skladovanie 2 - 8 ºC
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný
 • Prístroj QuikRead go 135867
 • QuikRead go CRP Control kontrola 153764
 • QuikRead go CRP Control High kontrola 153763
 • QuikRead go Hb Control kontrola 141154
 • Lancety na odber vzorky
Registrovaná ochranná známka QuikRead go® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Aidian Oy

Odporúčame pravidelné používanie QuikRead kontroly.

K dispozícii sú nasledujúce kontroly:

 • 153764 QuikRead go CRP Control kontrola s približnou koncentráciou 25 mg/l 
 • 153763 QuikRead go CRP Control High kontrola s približnou koncentráciou 75 mg/l 
 • 141154 QuikRead go Hb Control kontrola s približnou koncentráciou 125 g/l 

Súvisiace produkty:

 • 67962 QuikRead kapiláry (20 µl) 
 • 67966 QuikRead piesty 

CRP pomáha pri klinickej liečbe pacientov s infekciami alebo zápalovými stavmi.

C-reaktívny proteín (CRP) je plazmatický proteín akútnej fázy, ktorý je u zdravých jedincov prítomný v nízkych koncentráciách. Priemerná hladina CRP u zdravých ľudí je obvykle <0,8 mg/l1, ale počas bakteriálnej infekcie sa jeho koncentrácia rýchlo zvyšuje a môže dosiahnuť až stoviek mg/l. Bakteriálne infekcie a zápalové stavy stimulujú produkciu CRP v pečeni. Od počiatočného podnetu je hladina CRP detegovateľná za 4-6 hodín a vrcholí za 36-48 hodín2,3. Produkcia CRP je úmerná intenzite infekcie a zápalu. Preto je užitočná pri hodnotení závažnosti ochorenia. Pri bakteriálnych infekciách môže CRP stúpnuť relatívne vysoko, nad 100 mg/l. Vírusové a bakteriálne infekcie, ktoré samovoľne odznejú, spôsobujú len malé alebo vôbec žiadne zvýšenie. Pri zápalových stavoch sa môže hladina CRP zvýšiť na strednú úroveň, obvykle sa pohybuje medzi 10-40 mg/l. Keď pacient začne reagovať na liečbu, imunitný systém sám premôže patogén alebo zápalový podnet začne ustupovať, hladina CRP rýchlo klesá späť do normálu s polčasom 19 hod1,2.

Presné a spoľahlivé point of care testovanie CRP je užitočné pri klinickej liečbe pacientov s infekciou a pri optimalizácii predpisovania antibiotík. Krátka doba analýzy a potreba len malého objemu vzorky pri point of care testoch CRP ponúka podstatnú výhodu v porovnaní s laboratórnym testom CRP. Pri použití spoločne s klinickým vyšetrením pacienta sú testy QuikRead go CRP vynikajúcim nástrojom v nasledujúcich situáciách:

 • rozlíšenie bakteriálnych a vírusových infekcií
 • zníženie diagnostickej neistoty a smerovanie k správnemu predpisovaniu antibiotík pri akútnych infekciách4,5
 • hodnotenie, sledovanie a predpovedanie priebehu infekcie, zápalu a odpovede na liečbu6-8
 • vylúčenie závažnej bakteriálnej infekcie9

 

Literatúra

 1. Shine, B et al. Solid phase radioimmunoassays for C-reactive protein. Clin. Chim. Acta 1981; 117:13–23.
 2. Vigushin DM, Pepys MB, Hawkins PN. Metabolic and scintigraphic studies of radioiodinated human C-reactive protein in health and disease. J Clin Invest 1993; 91(4): 1351-1357.
 3. Pepys MB, Hirschfield GM. C-reactive protein: a critical update. J Clin Invest 2003; 111(12): 1805-1812.
 4. Markanday A. Acute Phase Reactants in Infections: Evidence-Based Review and a Guide for Clinicians. Open Forum Infect Dis 2015; 2(3): ofv098.
 5. Little P et al. Effects of internet-based training on antibiotic prescribing rates for acute respiratory-tract infections: a multinational, cluster, randomised, factorial, controlled trial. Lancet 2013; 382(9899): 1175-1182.
 6. Tonkin-Crane SKG et al. Clinician-targeted interventions to influence antibiotic prescribing behaviour for acute respiratory infections in primary care: an overview of systematic reviews (Review). Cohcrane Database of Systematic Reviews 2017; 7(9): CD012252.
 7. Bruns AH et al. Usefulness of consecutive C-reactive protein measurements in follow-up of severe community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2008; 32(3): 726-732.
 8. Verhagen DW et al. Prognostic value of serial C-reactive protein measurements in left-sided native valve endocarditis. Arch Intern Med 2008; 168(3): 302-307.
 9. Emery P. Evidence-based review of biologic markers as indicators of disease progression and remission in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2007; 27(9): 793-806.

Hemoglobín je molekula obsahujúca železo. Prenáša v krvi kyslík. Naviaže na seba v pľúcach kyslík, prenesie ho do tkanív a pri ceste späť do pľúc zozbiera z tkanív oxid uhličitý. Hemoglobín má dôležitú úlohu v metabolickom cykle železa a obsahuje väčšinu funkčného železa v tele.

Ak má pacient anémiu, jeho koncentrácia hemoglobínu alebo erytrocytov je nižšia než odporúčaná hodnota. Anémia môže mať mnoho dôvodov. V západnom svete je však najbežnejším z nich nedostatok železa vedúci k anémii z nedostatku železa. Je nutné nezabúdať, že anémia je príznak, nie ochorenie. Na základe merania koncentrácie hemoglobínu je možné anémiu diagnostikovať. Príčinu anémie je však nutné ďalej vyšetriť.

 

Literatúra

Dacie and Lewis. Practical Haematology, 11th edition, 2012.
HoffBrand and Pettit. Essential Haematology, 3rd edition, 1997.
Ruutu. Rajamäki, Lassila, Porkka. Veritaudit, 3rd edition, 2007.

Otvoril/-a som viečko kyvety, nepoužil/-a som ju však hneď. Ako dlho môžem kyvetu používať?

Kyvetu je nutné použiť do 2 hodín od otvorenia.

Môžem použiť QuikRead CRP kontrolu so súpravou QuikRead go CRP+Hb?

Áno, s testom QuikRead go CRP+Hb je možné používať kontroly QuikRead CRP kontrola a QuikRead go CRP kontrola vysoká. Cieľové hodnoty platia pre test QuikRead go CRP i test QuikRead go CRP+Hb.

Získam hladinu hemoglobínu automaticky pri každom použití testu QuikRead go CRP+Hb?

Áno, pri použití vzoriek plnej krvi automaticky získate hladinu CRP aj hemoglobínu. Ak použijete vzorku plazmy alebo séra, dostanete iba hladinu CRP. Vzorky plazmy a séra totiž neobsahujú erytrocyty, a teda ani žiadny hemoglobín.

Stačí na spoľahlivé stanovenie hladiny hemoglobínu iba jedna kapilárna vzorka (nie dve rovnaké vzorky)?

Zhodnotili sme rozdiely medzi paralelnými vzorkami analyzovanými pomocou testu QuikRead go CRP+Hb a nenašli sme žiadny dôvod, prečo by bolo potrebné použiť dve alebo viac paralelných vzoriek. Hladiny Hb získané pomocou testu QuikRead go CRP+Hb sú porovnateľné s laboratórnymi výsledkami a metódami zlatého štandardu. Stačí im iba jedna vzorka. Vždy je nutné dodržať správnu techniku odberu vzorky.

Príbuzné produkty